لیست قیمت سیم و کابل متال

 

 

 

 

 

کالا(افشان NYY)

قیمت

کالا (نیمه افشان NYY)

قیمت

کابل مسی افشان با عایق و روکش   PVC1.5*2

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی نیمه افشان با عایق و روکش   PVC 1.5*2

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی افشان با عایق و روکش   PVC2.5*2

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی نیمه افشان با عایق و روکش   PVC 2.5*2

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی افشان با عایق و روکش   PVC4*2

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی نیمه افشان با عایق و روکش   PVC4*2

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی افشان با عایق و روکش   PVC6*2

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی نیمه افشان با عایق و روکش   PVC6*2

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی افشان با عایق و روکش   PVC10*2

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی نیمه افشان با عایق و روکش   PVC10*2

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی افشان با عایق و روکش   PVC16*2

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی نیمه افشان با عایق و روکش   PVC16*2

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی افشان با عایق و روکش   PVC1.5*3

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی نیمه افشان با عایق و روکش   PVC1.5*3

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی افشان با عایق و روکش   PVC2.5*3

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی نیمه افشان با عایق و روکش   PVC2.5*3

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی افشان با عایق و روکش   PVC4*3

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی نیمه افشان با عایق و روکش   PVC4*3

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی افشان با عایق و روکش   PVC6*3

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی نیمه افشان با عایق و روکش   PVC6*3

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی افشان با عایق و روکش   PVC10*3

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی نیمه افشان با عایق و روکش   PVC 10*3

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی افشان با عایق و روکش   PVC16*3

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی نیمه افشان با عایق و روکش   PVC16*3

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی افشان با عایق و روکش   PVC25*3

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی نیمه افشان با عایق و روکش   PVC 25*3

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی افشان با عایق و روکش   PVC35*3

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی نیمه افشان با عایق و روکش   PVC35*3

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی افشان با عایق و روکش   PVC1.5*4

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی نیمه افشان با عایق و روکش   PVC1.5*4

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی افشان با عایق و روکش   PVC2.5*4

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی نیمه افشان با عایق و روکش   PVC 2.5*4

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی افشان با عایق و روکش   PVC4*4

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی نیمه افشان با عایق و روکش   PVC 4*4

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی افشان با عایق و روکش   PVC6*4

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی نیمه افشان با عایق و روکش   PVC6*4

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی افشان با عایق و روکش   PVC10*4

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی نیمه افشان با عایق و روکش   PVC10*4

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی افشان با عایق و روکش   PVC16*4

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی نیمه افشان با عایق و روکش   PVC16*4

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی افشان با عایق و روکش   PVC25*4

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی نیمه افشان با عایق و روکش   PVC25*4

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی افشان با عایق و روکش   PVC1.5*5

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی نیمه افشان با عایق و روکش   PVC 1.5*5

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی افشان با عایق و روکش   PVC25*5

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی نیمه افشان با عایق و روکش   PVC 2.5*5

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی افشان با عایق و روکش   PVC4*5

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی نیمه افشان با عایق و روکش   PVC4*5

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی افشان با عایق و روکش   PVC6*5

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی نیمه افشان با عایق و روکش   PVC 6*5

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی افشان با عایق و روکش   PVC10*5

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی نیمه افشان با عایق و روکش   PVC 10*5

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی افشان با عایق و روکش   PVC16*5

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی نیمه افشان با عایق و روکش   PVC 16*5

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی افشان با عایق و روکش   PVC25*5

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی نیمه افشان با عایق و روکش   PVC 25*5

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی افشان با عایق و روکش   PVC35*5 C

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی نیمه افشان با عایق و روکش   PVC35*5

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی افشان با عایق و روکش   PVC16+25*3

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی نیمه افشان با عایق و روکش   PVC16+25*3

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی افشان با عایق و روکش   PVC16+35*3

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی نیمه افشان با عایق و روکش   PVC16+35*3

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی افشان با عایق و روکش   PVC25+50*3

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی نیمه افشان با عایق و روکش   PVC25+50*3

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی افشان با عایق و روکش   PVC35+70*3

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی نیمه افشان با عایق و روکش   PVC35+70*3

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی افشان با عایق و روکش   PVC50+95*3

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی نیمه افشان با عایق و روکش   PVC50+95*3

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی افشان با عایق و روکش   PVC70+120*3

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی نیمه افشان با عایق و روکش   PVC70+120*3

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی افشان با عایق و روکش   PVC70+150*3

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی نیمه افشان با عایق و روکش   PVC70+150*3

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی افشان با عایق و روکش   PVC95+185*3

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی نیمه افشان با عایق و روکش   PVC95+185*3

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی افشان با عایق و روکش   PVC120+240*3

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی نیمه افشان با عایق و روکش   PVC120+240*3

تماس بگیرید 5-88525503