لیست قیمت سیم و کابل متال

 

 

 

 

 

کالا (NYRY)

قیمت

کالا (N2XRY)

قیمت

کابل مسی زره دار 1.5*2 با عایق NYRY-PVC

تماس بگیرید 5-88525503

N2XRY-XLPE کابل مسی زره دار 1.5*2 با عایق

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی زره دار 2.5*2 با عایق NYRY-PVC

تماس بگیرید 5-88525503

N2XRY-XLPE کابل مسی زره دار 2.5*2 با عایق

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی زره دار 4*2 با عایق NYRY-PVC

تماس بگیرید 5-88525503

N2XRY-XLPE کابل مسی زره دار 4*2 با عایق

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی زره دار 6*2 با عایق NYRY-PVC

تماس بگیرید 5-88525503

N2XRY-XLPE کابل مسی زره دار 6*2 با عایق

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی زره دار 10*2 با عایق NYRY-PVC

تماس بگیرید 5-88525503

N2XRY-XLPE کابل مسی زره دار 10*2 با عایق

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی زره دار 16*2 با عایق NYRY-PVC

تماس بگیرید 5-88525503

N2XRY-XLPE کابل مسی زره دار 16*2 با عایق

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی زره دار 1.5*3 با عایق NYRY-PVC

تماس بگیرید 5-88525503

N2XRY-XLPE کابل مسی زره دار 1.5*3 با عایق

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی زره دار 2.5*3 با عایق NYRY-PVC

تماس بگیرید 5-88525503

N2XRY-XLPE کابل مسی زره دار 2.5*3 با عایق

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی زره دار 4*3 با عایق NYRY-PVC

تماس بگیرید 5-88525503

N2XRY-XLPE کابل مسی زره دار 4*3 با عایق

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی زره دار 6*3 با عایق NYRY-PVC

تماس بگیرید 5-88525503

N2XRY-XLPE کابل مسی زره دار 6*3 با عایق

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی زره دار 10*3 با عایق NYRY-PVC

تماس بگیرید 5-88525503

N2XRY- XLPE کابل مسی زره دار 10*3 با عایق

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی زره دار 16*3 با عایق NYRY-PVC

تماس بگیرید 5-88525503

N2XRY-XLPE کابل مسی زره دار16*3 با عایق

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی زره دار 25*3 با عایق NYRY-PVC

تماس بگیرید 5-88525503

N2XRY-XLPE کابل مسی زره دار 25*3 با عایق

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی زره دار 35*3 با عایق NYRY-PVC

تماس بگیرید 5-88525503

N2XRY-XLPE کابل مسی زره دار 35*3 با عایق

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی زره دار 1.5*4 با عایق NYRY-PVC

تماس بگیرید 5-88525503

N2XRY-XLPE کابل مسی زره دار 1.5*4 با عایق

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی زره دار 2.5*4 با عایق NYRY-PVC

تماس بگیرید 5-88525503

N2XRY-XLPE کابل مسی زره دار 2.5*4 با عایق

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی زره دار 4*4 با عایق NYRY-PVC

تماس بگیرید 5-88525503

N2XRY-XLPE کابل مسی زره دار 4*4 با عایق

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی زره دار 6*4 با عایق NYRY-PVC

تماس بگیرید 5-88525503

N2XRY-XLPE کابل مسی زره دار 6*4 با عایق

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی زره دار 10*4 با عایق NYRY-PVC

تماس بگیرید 5-88525503

N2XRY-XLPE کابل مسی زره دار 10*4 با عایق

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی زره دار 16*4 با عایق NYRY-PVC

تماس بگیرید 5-88525503

N2XRY-XLPE کابل مسی زره دار 16*4 با عایق

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی زره دار 25*4 با عایق NYRY-PVC

تماس بگیرید 5-88525503

N2XRY-XLPE کابل مسی زره دار 25*4 با عایق

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی زره دار 1.5*5 با عایق NYRY-PVC

تماس بگیرید 5-88525503

N2XRY-XLPE کابل مسی زره دار 1.5*5 با عایق

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی زره دار 25*5 با عایق NYRY-PVC

تماس بگیرید 5-88525503

N2XRY-XLPE کابل مسی زره دار 2.5*5 با عایق

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی زره دار 4*5 با عایق NYRY-PVC

تماس بگیرید 5-88525503

N2XRY-XLPE کابل مسی زره دار 4*5 با عایق

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی زره دار6*5 با عایق NYRY-PVC

تماس بگیرید 5-88525503

N2XRY-XLPE کابل مسی زره دار 6*5 با عایق

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی زره دار 10*5 با عایق NYRY-PVC

تماس بگیرید 5-88525503

N2XRY-XLPE کابل مسی زره دار 10*5 با عایق

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی زره دار 16*5 با عایق NYRY-PVC

تماس بگیرید 5-88525503

N2XRY-XLPE کابل مسی زره دار 16*5 با عایق

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی زره دار 25*5 با عایق NYRY-PVC

تماس بگیرید 5-88525503

N2XRY-XLPE کابل مسی زره دار 25*5 با عایق

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی زره دار 35*5 با عایق NYRY-PVC

تماس بگیرید 5-88525503

N2XRY-XLPE کابل مسی زره دار35*5 با عایق

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی زره دار16+25*3 با عایق NYRY-PVC

تماس بگیرید 5-88525503

N2XRY-XLPE کابل مسی زره دار16+25*3 با عایق

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی زره دار 16+35*3 با عایق NYRY-PVC

تماس بگیرید 5-88525503

N2XRY-XLPE کابل مسی زره دار16+35*3 با عایق

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی زره دار 25+50*3 با عایق NYRY-PVC

تماس بگیرید 5-88525503

N2XRY-XLPE کابل مسی زره دار25+50*3 با عایق

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی زره دار 35+70*3 با عایق NYRY-PVC

تماس بگیرید 5-88525503

N2XRY-XLPE کابل مسی زره دار35+70*3 با عایق

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی زره دار50+95*3 با عایق NYRY-PVC

تماس بگیرید 5-88525503

N2XRY-XLPE کابل مسی زره دار50+95*3 با عایق

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی زره 70+120*3 با عایق NYRY-PVC

تماس بگیرید 5-88525503

N2XRY-XLPE کابل مسی زره دار70+120*3 با عایق

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی زره دار 70+150*3 با عایق NYRY-PVC

تماس بگیرید 5-88525503

N2XRY-XLPE کابل مسی زره دار70+150*3 با عایق

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی زره دار 95+185*3 با عایق NYRY-PVC

تماس بگیرید 5-88525503

N2XRY-XLPE کابل مسی زره دار95+185*3 با عایق

تماس بگیرید 5-88525503

کابل مسی زره دار 120+240*3 با عایق NYRY-PVC

تماس بگیرید 5-88525503

N2XRY-XLPE کابل مسی زره دار120+240*3 با عایق

تماس بگیرید 5-88525503