لیست قیمت سیم و کابل شرکت صنعتی الکتریک خراسان (افشار نژاد)

 

 

 

 

سیم تک رشته افشان

کابل افشان

کابل افشان شیلدار

کابل زمینی

کالا

قیمت

کالا

قیمت

کالا

قیمت

کالا

قیمت

سیم افشان نمره 1 خراسان افشار نژاد

14.500

کابل افشان 70*3 خراسان افشار نژاد

3.070.000

کابل افشان شیلدار1*2 خراسان افشار نژاد

66.000

کابل زمینی 1.5*4 خراسان افشار نژاد

135.000

سیم افشان نمره 1.5 خراسان افشار نژاد

20.000

کابل افشان 0.75*4 خراسان افشار نژاد

59.000

کابل افشان شیلدار1.5*2 خراسان افشار نژاد

84.000

کابل زمینی 2.5*4 خراسان افشار نژاد

193.000

سیم افشان نمره 2.5 خراسان افشار نژاد

33.000

کابل افشان 1*4 خراسان افشار نژاد

75.000

کابل افشان شیلدار2.5*2 خراسان افشار نژاد

120.000

کابل زمینی 4*4 خراسان افشار نژاد

290.000

سیم افشان نمره 4 خراسان افشار نژاد

51.000

کابل افشان 1.5*4 خراسان افشار نژاد

104.000

کابل افشان شیلدار1*3 خراسان افشار نژاد

94.000

کابل زمینی 6*4 خراسان افشار نژاد

390.000

سیم افشان نمره6 خراسان افشار نژاد

75.500

کابل افشان 2.5*4 خراسان افشار نژاد

165.000

کابل افشان شیلدار1.5*3خراسان افشار نژاد

121.000

کابل زمینی 10*4 خراسان افشار نژاد

615.000

سیم افشان نمره 10 خراسان افشار نژاد

134.000

کابل افشان 4*4 خراسان افشار نژاد

250.000

کابل افشان شیلدار2.5*3خراسان افشار نژاد

170.000

کابل زمینی 16*4 خراسان افشار نژاد

950.000

سیم افشان نمره 16 خراسان افشار نژاد

206.000

کابل افشان 6*4 خراسان افشار نژاد

357.000

کابل افشان شیلدار1*4خراسان افشار نژاد

110.000

کابل زمینی 25*4 خراسان افشار نژاد

1.400.000

سیم افشان نمره 25خراسان افشار نژاد

313.000

کابل افشان 10*4 خراسان افشار نژاد

620.000

کابل افشان شیلدار1.5*4 خراسان افشار نژاد

150.000

کابل زمینی 1.5*5 خراسان افشار نژاد

163.000

سیم افشان نمره 35 خراسان افشار نژاد

442.000

کابل افشان 16*4 خراسان افشار نژاد

950.000

کابل افشان شیلدار2.5*4 خراسان افشار نژاد

220.000

کابل زمینی 2.5*5 خراسان افشار نژاد

235.000

سیم افشان نمره50 خراسان افشار نژاد

627.000

کابل افشان 25*4 خراسان افشار نژاد

1.480.000

کابل افشان شیلدار1*5 خراسان افشار نژاد

130.000

کابل زمینی 4*5 خراسان افشار نژاد

353.000

سیم افشان نمره70خراسان افشار نژاد

884.000

کابل افشان 35*4 خراسان افشار نژاد

2.050.000

کابل افشان شیلدار1.5*5خراسان افشار نژاد

180.000

کابل زمینی 6*5 خراسان افشار نژاد

490.000

سیم افشان نمره 95 خراسان افشار نژاد

1.190.000

کابل افشان 1.5*5 خراسان افشار نژاد

130.000

کابل کولری

کابل زمینی 10*5خراسان افشار نژاد

763.000

سیم افشان نمره 120 خراسان افشار نژاد

1.480.000

کابل افشان 2.5*5خراسان افشار نژاد

207.000

کالا

قیمت

کابل زمینی 16*5خراسان افشار نژاد

1.190.000

سیم افشان نمره 150 خراسان افشار نژاد

1.880.000

کابل افشان 4*5 خراسان افشار نژاد

307.000

کابل کولری 1.5*4

112.000

کابل زمینی 25*5خراسان افشار نژاد

1.800.000

سیم افشان نمره 185 خراسان افشار نژاد

2.290.000

کابل افشان 6*5خراسان افشار نژاد

440.000

کابل کولری 1.5*5

136.000

کابل زمینی 35*5 خراسان افشار نژاد

2.450.000

سیم افشان نمره 240 خراسان افشار نژاد

3.030.000

کابل افشان 10*5خراسان افشار نژاد

780.000

کابل مخابراتی هوایی

کابل زمینی16+25*3 خراسان افشار نژاد

1.300.000

سیم افشان نمره 300 خراسان افشار نژاد

3.790.000

کابل افشان 16*5 خراسان افشار نژاد

1.190.000

کالا

قیمت

کابل زمینی16+35*3 خراسان افشار نژاد

1.700.000

کابل افشان

کابل افشان 25*5 خراسان افشار نژاد

1.880.000

کابل 2 زوج 06 خراسان افشار نژاد

28.000

کابل زمینی25+50*3خراسان افشار نژاد

2.250.000

کالا

قیمت

کابل افشان 35*5خراسان افشار نژاد

2.560.000

کابل 4 زوج 06 خراسان افشار نژاد

45.000

کابل زمینی35+70*3خراسان افشار نژاد

3.200.000

کابل افشان 0.75*2 خراسان افشار نژاد

36.000

کابل افشان 16+25*3 خراسان افشار نژاد

1.350.000

کابل 6 زوج 06 خراسان افشار نژاد

64.000

کابل زمینی 50+95*3خراسان افشار نژاد

4.400.000

کابل افشان 1*2 خراسان افشار نژاد

44.000

کابل افشان 16+35*3 خراسان افشار نژاد

1.750.000

کابل 10 زوج 06 خراسان افشار نژاد

102.000

کابل زمینی70+120*3خراسان افشار نژاد

5.700.000

کابل افشان 1.5*2خراسان افشار نژاد

59.000

کابل افشان 25+50*3 خراسان افشار نژاد

2.560.000

کابل آنتن صادراتی 4.5C2V

44.000

کابل زمینی70+150*3خراسان افشار نژاد

6.700.000

کابل افشان 2.5*2خراسان افشار نژاد

94.000

کابل افشان 35+70*3خراسان افشار نژاد

3.500.000

کابل زمینی

کابل زمینی95+185*3خراسان افشار نژاد

8.580.000

کابل افشان 4*2خراسان افشار نژاد

144.000

کابل افشان50+95*3خراسان افشار نژاد

4.760.000

کالا

قیمت

کابل زمینی120+240*3خراسان افشار نژاد

11.210.000

کابل افشان 6*2خراسان افشار نژاد

198.000

کابل افشان70+120*3خراسان افشار نژاد

6.000.000

کابل زمینی 1.5*2 خراسان افشار نژاد

91.000

کابل زمینی

کابل افشان 10*2 خراسان افشار نژاد

338.000

کابل افشان دورشته

کابل زمینی 2.5*2 خراسان افشار نژاد

125.000

کالا

قیمت

کابل افشان 16*2 خراسان افشار نژاد

514.000

کالا

قیمت

کابل زمینی 4*2 خراسان افشار نژاد

175.000

کابل زمینی 16*1 خراسان افشار نژاد

228.000

کابل افشان0.75*3 خراسان افشار نژاد

46.000

کابل افشان 16*1 خراسان افشار نژاد

230.000

کابل زمینی 6*2 خراسان افشار نژاد

239.000

کابل زمینی 25*1 خراسان افشار نژاد

342.000

کابل افشان 1*3 خراسان افشار نژاد

57.000

کابل افشان 25*1 خراسان افشار نژاد

340.000

کابل زمینی 10*2 خراسان افشار نژاد

357.000

کابل زمینی 35*1 خراسان افشار نژاد

467000

کابل افشان 1.5*3 خراسان افشار نژاد

79.000

کابل افشان 35*1 خراسان افشار نژاد

470.000

کابل زمینی 16*2 خراسان افشار نژاد

540.000

کابل زمینی 50*1 خراسان افشار نژاد

638.000

کابل افشان 2.5*3 خراسان افشار نژاد

128.000

کابل افشان 50*1 خراسان افشار نژاد

660.000

کابل زمینی 1.5*3 خراسان افشار نژاد

114.000

کابل زمینی 70*1 خراسان افشار نژاد

912.000

کابل افشان 4*3 خراسان افشار نژاد

193.000

کابل افشان 70*1 خراسان افشار نژاد

930.000

کابل زمینی 2.5*3 خراسان افشار نژاد

157.000

کابل زمینی 95*1 خراسان افشار نژاد

1.250.000

کابل افشان 6*3 خراسان افشار نژاد

278.000

کابل افشان 95*1 خراسان افشار نژاد

1.270.000

کابل زمینی 4*3 خراسان افشار نژاد

233.000

کابل زمینی 120*1 خراسان افشار نژاد

1.570.000

کابل افشان 10*3 خراسان افشار نژاد

470.000

کابل افشان 120*1 خراسان افشار نژاد

1.590.000

کابل زمینی 6*3 خراسان افشار نژاد

313.000

کابل زمینی150*1 خراسان افشار نژاد

1.940.000

کابل افشان 16*3 خراسان افشار نژاد

727.000

کابل افشان 150*1 خراسان افشار نژاد

1.970.000

کابل زمینی 10*3 خراسان افشار نژاد

470.000

کابل زمینی 185*1 خراسان افشار نژاد

2.400.000

کابل افشان 25*3 خراسان افشار نژاد

1.140.000

کابل افشان 185*1 خراسان افشار نژاد

2.450.000

کابل زمینی 16*3 خراسان افشار نژاد

730.000

کابل زمینی 240*1 خراسان افشار نژاد

3.150.000

کابل افشان 35*3 خراسان افشار نژاد

1.570.000

کابل افشان 240*1 خراسان افشار نژاد

3.170.000

کابل زمینی 25*3خراسان افشار نژاد

1.120.000

کابل زمینی 300*1 خراسان افشارنژاد

3.950.000

کابل افشان 50*3 خراسان افشار نژاد

2.200.000

کابل افشان 300*1 خراسان افشار نژاد

3.960.000

کابل زمینی 35*3 خراسان افشار نژاد

1.530.000